AUTOELEKTRIKÁŘ

Vzdělávání v oboru:

 

AUTOELEKTRIKÁŘ v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

3 roky (3 072 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru 26-57-H/01 Autoelektrikář

Profesní uplatnění:

Absolvent se uplatní pří výkonu povolání v oblasti montáže, údržby a oprav elektropříslušenství motorových vozidel, a to jak ve výrobě, tak v autoopravárenských provozech, ve stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) a při obsluze diagnostických zařízení.

Příklady možných pracovních pozic: autoelektrikář

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;

·         Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Udržovat, zkoušet a opravovat elektrické obvody silničních motorových vozidel a jejich doplňkové elektrické výstroje

·         Oživovat, nastavovat a seřizovat kompletní elektronické řídící jednotky vozidel nebo kompletních skupin;

·         Nastavovat, seřizovat, vyměňovat a opravovat zdrojové soustavy a spouštěcí zařízení motorů, jejich částí, včetně alternátorů, dynam, spouštěčů, Akumulátorů, jistících a regulačních prvků, řídících jednotek a jejich příslušenství; nastavovat, seřizovat, vyměňovat a opravovat palivový, zapalovací a řídicí systém motoru;

·         Nastavovat, seřizovat, vyměňovat a opravovat elektrické a elektronické příslušenství silničních motorových vozidel;

·         Provádět funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků;

·         Provádět montáž dodatečné elektronické a elektrotechnické výbavy a příslušenství motorových vozidel;

·         Obsluhovat diagnostická zařízení a zjišťovat technický stav a funkci silničních motorových vozidel a jejich subsystémů, vyhodnocovat naměřené hodnoty, nastavovat jeho provozní parametry, odstraňovat závady a uvádět zařízení do provozu;

·         Volit měřící metodu a měřit charakteristické veličiny na elektrických a elektronických zařízeních silničních motorových vozidel a jejich částech;

·         Orientovat se v elektrotechnické dokumentaci silničních motorových vozidel a v technických normách platných v oboru;

·         Využívat technickou dokumentaci, výkresy a schémata;

·         Rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrotechnických a elektronických prvků a součástek; využívat katalogy součástek, servisní příručky, tabulky a další zdroje technických a provozních parametrů a informací;

·         Volit a užívat odpovídající nářadí, pomůcky a přípravky, přístroje, nástroje a příslušenství;

·         Dodržovat výrobcem předepsané postupy demontáže, oprav a montáže agregátů vozidel a jejich částí;

·         Být připraven k získání řidičského oprávnění skupiny C.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa odborného výcviku (praxe):

Dílny SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice a dílny a autoservisy, se kterými škola uzavře smlouvu o odborném výcviku.

Školní výuka a praxe se pravidelně střídají. Vždy jeden týden škola a další týden praxe buď na školním pracovišti, nebo na pracovišti reálného podniku, které se školou uzavřelo smlouvu o provádění odborného výcviku.

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.