ELEKTRIKÁŘ

Vzdělávání v oboru:

 

ELEKTRIKÁŘ v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

3 roky (3 072 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru 26-51-H/01 Elektrikář

Profesní uplatnění:

Absolvent se uplatní pří výkonu povolání v oblasti elektrotechniky při výrobě, montážích, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze elektronických výrobků a zařízení, elektrických slaboproudých zařízení, slaboproudých zařízení v dole, sdělovacích a měřicích zařízení, výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Příklady možných pracovních pozic: provozní elektrikář, mechanik elektronických zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení aj.

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;

·         Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Sestavovat, zkoušet, oživovat a opravovat automatizační, organizační a výpočetní techniku, vysílací techniku, měřící, laboratorní a zdravotnické přístroje a jejich sestavy, řídicí systémy a optoelektroniku;

·         Zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat a pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými obvody;

·         Demontovat, opravovat a zpětně sestavovat mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení;

·         Vést příslušnou provozní dokumentaci;

·         Provádět měření elektrických a elektronických obvodů, zařízení a jejich součástek;

·         Vyhodnocovat naměřené hodnoty pro kontrolu, diagnostiku, odstraňovat závady pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení;

·         Pracovat s elektrotechnickými výkresy, schématy, normami a další elektrotechnickou dokumentací.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa odborného výcviku (praxe):

Dílny SOŠ a SOU Sušice, Na Hrázi, 342 01 Sušice a podniky, se kterými škola uzavře smlouvu o odborném výcviku.

Školní výuka a praxe se pravidelně střídají. Vždy jeden týden škola a další týden praxe buď na školním pracovišti, nebo na pracovišti reálného podniku, které se školou uzavřelo smlouvu o provádění odborného výcviku.

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.