ELEKTROTECHNIKA

Vzdělávání v oboru ELEKTROTECHNIKA v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

4 roky (4 096 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Profesní uplatnění: Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti elektrotechniky, při pracovních činnostech souvisejícími s projekčními, technologickými a konstrukčními činnostmi elektrotechnického charakteru, s budováním energetických zdrojů a sítí, výrobou a distribucí elektrické energie, se zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní technikou, s výrobou a údržbou jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. 

Příklady pracovních pozic: elektrotechnik, energetik, elektrodispečer, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení a podobně.

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Projektovat, zapojovat a uvádět do provozu světelné zdroje a systémy, elektrické přístroje a zařízení;

·         Navrhovat plošné spoje za využití výpočetní techniky a zhotovovat desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a oživení desky;

·         Uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické dokumentace, využívat při řešení elektrotechnických úloh normy a další zdroje informací;

·         Číst a vytvářet elektrotechnická schémata, jednoduché výkresy součástí a sestavení a další produkty grafické technické dokumentace používané v elektrotechnice;

·         Provádět měření elektrických a elektrotechnických obvodů, zařízení a jejich součástek

·         Vyhodnocovat výsledky měření a zkoušek, zpracovávat o nich záznamy a protokoly a využívat je pro kontrolu, diagnostiku a zprovozňování elektrotechnických strojů a zařízení.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa praxe:

Dílny SOŠ a SOU Sušice v ulici na Hrázi i v ulici U Kapličky 761, kde je pro žáky technické zázemí včetně CNC stroje.

Souvislá praxe se pak realizuje v podnicích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

Praxe je pevně stanovená v rozvrhu školní výuky a to vždy na jeden den v každém týdnu.

Žáci absolvují také souvislou praxi v 2. a 3. ročníku v celkovém rozsahu 5 týdnů

 

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.

Obor bývá též nazýván: Mechatronika