KADEŘNÍK

Vzdělávání v oboru KADEŘNÍK v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

3 roky (3 072 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru 69-51-H/01 Kadeřník

Profesní uplatnění: Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti kadeřnických služeb, například jako kadeřník, kadeřnice

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;

·         Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Tvořit účesy s ohledem na typ zákazníka a jeho požadavky.

·         Volit vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu se zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy, estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky;

·         Posoudit možnost poskytnutí kadeřnickým služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů a pokožky kštice;

·         Volit vhodné vlasové přípravky podle jejich vlastností a možností použití;

·         Poskytovat různé druhy masáží vlasové pokožky a provádět povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů;

·         Upravovat účesy stříháním, tvarovat vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou;

·         Odbarvovat vlasy, melírovat vlasy odbarvováním a barvením, tónovat a barvit vlasy;

·         Upravovat vzhled zákazníka (holit vousy, upravovat tvar kníru a plnovousu, barvit řasy a obočí, kníry a plnovousy);

·         Důsledně dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zdravotně-hygienické předpisy a zásady osobní hygieny;

·         Poskytovat poradenskou službu;

·         Vést předepsanou provozní agendu;

·         Vystupovat profesionálně a kultivovaně, dodržovat zásady společenského chování;

·         Řešit nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními partnery.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa odborného výcviku (praxe):

Školní kadeřnický salón v budově domova mládeže, Volšovská 1139, 342 01 Sušice

Školní kadeřnictví v ulici Na Burince 350, 342 01 Sušice

Školní výuka a praxe se pravidelně střídají. Vždy jeden týden škola a další týden praxe buď na školním pracovišti, nebo na pracovišti reálného podniku, které se školou uzavřelo smlouvu o provádění odborného výcviku.

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.