MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Vzdělávání v oboru:

 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

3 roky (3 072 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Profesní uplatnění: Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti výroby a oprav motorových vozidel a v opravárenských provozech dopravních prostředků, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, údržby, diagnostiky, seřízení a výměny dílů, funkčních částí a agregátů, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, vedení evidence prováděných servisních opatření a zajišťování materiálu a náhradních dílů.

Příklady možných pracovních pozic: automechanik, mechanik jednostopých vozidel, mechanik nákladních vozidel a autobusů, mechanik osobních vozidel, mechanik pneuservisu.

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;

·         Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Provádět montáže, demontáže, opravy a seřízení motorových vozidel;

·         Provádět kontrolu tvaru, rozměrů, uložení, parametrů elektrických hodnot, porovnat zjištěné a údaji stanovenými výrobcem a následně seřídit a nastavit předepsané parametry;

·         Provádět kontrolu a doplňování provozních náplní;

·         Provádět předepsané záruční i pozáruční prohlídky;

·         Provádět základní opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel;

·         Provádět funkční zkoušky vozidel;

·         Diagnostikovat závady jednotlivých funkcí, agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a stanovovat jejich příčiny;

·         Volit originální i alternativní součástky, kinematické a tekutinové mechanismy, elektronické prvky apod. k odstranění závady;

·         Posuzovat stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem ne optimální provoz, možnost zatížení a doporučovat k preventivní opravě;

·         Ovládat základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před pracováním, volit vhodné materiály a technologický postup jejich zpracování;

·         Volit a používat stroje, nástroje, zařízení, montážní nářadí, přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení;

·         Volit a správně aplikovat prostředky určené k ochraně povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí;

·         Volit a používat technickou dokumentaci daného typu vozidla, číst a orientovat se v technických výkresech, schémata v tabulkách a vyhledat odpovídající parametry;

·         Vést přejímací a následnou dokumentaci opravy vozidla;

·         Připraven k získání řidičského průkazu oprávnění skupiny C.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa odborného výcviku (praxe):

Dílny SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice a dílny a autoservisy, se kterými škola uzavře smlouvu o odborném výcviku.

Školní výuka a praxe se pravidelně střídají. Vždy jeden týden škola a další týden praxe buď na školním pracovišti, nebo na pracovišti reálného podniku, které se školou uzavřelo smlouvu o provádění odborného výcviku.

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.