OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Vzdělávání v oboru:

 

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

3 roky (3 072 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Profesní uplatnění: Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti zemědělského opravárenství, výroby a renovace součástí, údržby, seřizování strojů, diagnostikování poruch a stavu provozní spolehlivosti zemědělské techniky a motorových vozidel (zejména traktorů), a to i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně i v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika.

Příklady možných pracovních pozic: Opravář zemědělských strojů, opravář motorových vozidel (zejména traktorů), řidič motorových vozidel (včetně nákladních automobilů a samojízdných zemědělských strojů), kombajnér, svářeč, skladník náhradních dílů, servisní technik, samostatný podnikatel v oblasti služeb pro mechanizaci zemědělství (včetně prodeje zemědělské techniky).

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;

·         Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Volit a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost;

·         Používat vhodné technologické postupy výroby včetně výroby zemědělských produktů a oprav a odpovídající technologické vybavení;

·         Zhotovovat jednoduché strojní součásti;

·         Obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení;

·         Diagnostikovat poruchy používané techniky s využitím objektivních i subjektivních metod a dostupných diagnostických zařízení;

·         Posuzovat stupně opotřebení a funkční způsobilost jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz;

·         Evidovat technická data o výsledcích a průběhu práce;

·         Svařovat kovy elektrickým obloukem a plamenem a řezat kyslíkem v rozsahu příslušných základních kurzů;

·         Řídit motorová vozidla skupin T (traktor), B (osobní automobil) a C (nákladní automobil);

·         Posuzovat vliv opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímat opatření k zabránění negativním následkům;

·         Jednat hospodárně, uplatňovat ekonomická hlediska v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa odborného výcviku (praxe):

Dílny SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice a dílny a servisy, se kterými škola uzavře smlouvu o odborném výcviku.

Školní výuka a praxe se pravidelně střídají. Vždy jeden týden škola a další týden praxe buď na školním pracovišti, nebo na pracovišti reálného podniku, které se školou uzavřelo smlouvu o provádění odborného výcviku.

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.