Truhlář

Vzdělávání v oboru:

 

Truhlář v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

3 roky (3 072 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru 33-56-H/01 Truhlář

Profesní uplatnění:

Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance při výkonu povolání truhlář v oblasti dřevozpracující výroby, zejména v nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Příklady možných pracovních pozic: truhlář nábytkář, stavební truhlář, montážník nábytku.

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;

·         Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Číst a zpracovávat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části;

·         Volit a používat vhodné způsoby přípravy, ošetření a uskladnění materiálu;

·         Volit a používat optimální materiály, ruční nástroje, strojně-technologické vybavení a technologické postupy pro výrobu daného výrobku;

·         Seřizovat a udržovat ruční nástroje i strojní vybavení, nastavovat jejich optimální paramenty a zajišťovat provozuschopnost výrobních zařízení;

·         Zhotovovat výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby;

·         Vhodným způsobem balit, skladovat a expedovat hotové výrobky;

·         Kontrolovat kvalitu a dbát na estetický vzhled výrobků;

·         Používat jednoduché počítačové aplikace;

·         Zpracovávat dřevní odpad šetrným způsobem vzhledem k životnímu prostředí.

Odborné kompetence specifické pro nábytkářské zaměření:

·         Provádět jednoduché opravy a renovace nábytku.

Odborné kompetence specifické pro stavebně truhlářské zaměření:

·         Osazovat truhlářské výrobky v objektech.

Odborné kompetence specifické pro zaměření na dřevěné konstrukce:

·         Provádět odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí;

·         Kompletovat a montovat dřevěné konstrukce.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa odborného výcviku (praxe):

Dílny SOŠ a SOU Sušice, Na Hrázi, 342 01 Sušice a podniky, se kterými škola uzavře smlouvu o odborném výcviku.

Školní výuka a praxe se pravidelně střídají. Vždy jeden týden škola a další týden praxe buď na školním pracovišti, nebo na pracovišti reálného podniku, které se školou uzavřelo smlouvu o provádění odborného výcviku.

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.