ZEDNÍK

Vzdělávání v oboru:

 

ZEDNÍK v České republice

Celková doba vzdělávání/ odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení (denní studium):

3 roky (3 072 hodin)

Vstupní požadavky: Ukončení povinné školní docházky

Název dokladu o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru 36-67-H/01 Zedník

Profesní uplatnění:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti stavebnictví. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách; betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých druhů materiálů, zhotovovat monolitické a montované vodorovné konstrukce, tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby, provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a práce při přestavbách budov.

Příklady možných pracovních pozic: zedník

 

Profil schopností a dovedností (kompetencí):

Obecné kompetence:

·         Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;

·         Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;

·         Ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;

·         Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·         Komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Světového evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         Adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;

·         Mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;

·         Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;

·         Pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;

·         Jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

·         Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·         Uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;

·         Uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

 

Odborné kompetence:

·         Provádět základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách; zdění zdiva z různých materiálů, zhotovování montovaných vodorovných konstrukcí, betonování, povrchové úpravy zdiva omítkami a zhotovování nesložitých kontaktních zateplovacích systémů;

·         Volit a používat materiály a výrobky pro zednické a betonářské práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování;

·         Volit technologické a navrhovat pracovní postupy zednických a betonářských prací podle technické dokumentace;

·         Volit, používat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky pro zednické a betonářské práce;

·         Připravovat a organizovat pracoviště, stanovit spotřebu materiálu a počet pracovníků;

·         Posuzovat optimální pracovní a technologické podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;

·         Číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty;

·         Provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu;

·         Sledovat a hodnotit kvalitu vykonané práce.

 

Zdroj: Dodatek o osvědčení, který vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Národní centrum Europass Česká Republika pro školní rok 2017/2018

 

Místo školní výuky: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Místa odborného výcviku (praxe):

Dílny SOŠ a SOU Sušice, Na Hrázi, 342 01 Sušice a podniky, se kterými škola uzavře smlouvu o odborném výcviku.

Školní výuka a praxe se pravidelně střídají. Vždy jeden týden škola a další týden praxe buď na školním pracovišti, nebo na pracovišti reálného podniku, které se školou uzavřelo smlouvu o provádění odborného výcviku.

Žáci se zúčastňují různých soutěží regionálního a celostátního významu.