Praxe

Foto: stážistů v pracovních oděvů (VR: zdravotních sester, kuchařky, cestovní ruch, Pfleger)

Praxe v podnicích soukromého sektoru poskytují mimořádně realistický náhled do světa práce a budoucího povolání. Obzvláště zajímavá je možnost mít tuto zkušenost v zahraničí. Zde je možné poznat jiné způsoby práce a pracovní postupy a k tomu si zdokonalovat znalosti v cizím jazyce.
V rámci tohoto projektu absolvovalo 76 žáků z Čech ze SOŠ a SOU Sušice desetidenní praxe v německých podnicích. Tyto podniky se snažily zadávat těmto praktikantům stejné úkoly, jako zadávají německým žákům, tak aby se rychle zapracovali do týmu.
Aby žákům bylo umožněno získávat tyto zkušenosti, byla nutná spolupráce na obou stranách hranice mezi Českem a Německem.

 

 

 


Přípravy na praxe v české škole – SOŠ a SOU Sušice
Učitelé v této škole měli důležitý úkol – připravit žáky na praxe v zahraničí.
V rámci projektu zde byly vytvořeny pracovní listy a slovní karty. Pracovní listy byly učebním materiálem v kurzu, který každý praktikant musel absolvovat. Kurz trval 30 vyučovacích hodin. Během projektu se konaly tři kurzy, každý pro 32 žáků – praktikantů a náhradníků.
Slovní karty obdrželi všichni praktikanti s sebou do Německa, byla zde nejdůležitější slovní zásoba pro jejich obor a také pro běžný život v zahraničí.
Na seznámení žáků s tím, co je v zahraničí čeká, se ve škole konala řada workshopů.

 

Příprava ze strany německé partnerské školy
Hlavním úkolem německé strany bylo najít vhodné partnery projektu, kteří měli splňovat jak odborné, tak personální požadavky, aby byli schopni pracovat a starat se o částečně ještě neplnoleté české žáky. Musely být prozkoumány také právní záležitosti s tím související. Bylo nutné také proškolit žáky v oblasti hygienických předpisů v Německu, tak aby získali příslušný certifikát pro práci. Tímto děkujeme zdravotnímu úřadu v Chamu, který na celkem tři dny uvolnil lékaře, aby mohl odjet do Čech a zde budoucí praktikanty řádně proškolil a následně předal certifikáty.

Během praxe mohli žáci dostihnout své opatrovníky celých 24 hodin na k tomu zřízeném mobilním telefonním čísle. Pro skupinu vždy čtyř praktikantů byl také zorganizován volný den, byli z jednotlivých pracovišť odvezeni do Chamu, kdy mohli poznat toto město.