Udržitelnost a ochrana životního prostředí ve škole, v práci a ve společnosti.

Pátý společný Projekt škol SOŠ a SOU Sušice a Volkshochschule im Landkreis Cham e. V.

Spolupráce našich škol trvá již více než 10 let. První kontakty jsme uskutečnili již před rokem 2010. Poté jsme realizovali společně dva menší projekty v letech 2010 a 2011 a poté dva velké v letech 2013 - 2015 a 2017 – leden 2020. Naše vzájemné vztahy, zkušenosti a úspěchy nám nedovolily spolupráci ukončit a proto jsme už na jaře 2020 podávali třetí velký společný projekt na období září 2020 – prosinec 2022.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu proto je: připravit mladé lidi v regionu Sušice-Cham na společný životní hospodářský a pracovní prostor a otevřít jim příležitosti k profesnímu rozvoji na obou stranách hranice. Za účelem dosažení tohoto cíle budou mladí lidé podporování jak v jejich oboru, tak v sociálních kompetencích (např. sebevědomí, odstranění komplexů, mezikulturní zkušenosti z praxí a přeshraničních návštěv, kontaktů). Průřezové téma udržitelnosti a ochrany životního prostředí získalo na důležitosti i v hospodářství (viz např. Základní rozhodnutí Black Rock (ekologická politika největšího správce aktiv na světě). Mladí zaměstnaní lidé a učni s odpovídajícími znalostmi jsou rozhodně pro podniky výhodou, neboť i ty se musí řídit novými společenskými hodnotami a právními normami. V neposlední řadě to mohou podniky zhodnotit i marketingově. Mladí lidé, kteří se nebudou moci bezprostředně účastnit, budou moci též profitovat z těchto výsledků, protože budou výukové materiály a zkušenosti zveřejněny na společném webu.

V projektu se jedná také o podpoření mladých lidí při přechodu ze školy do práce a vytvoření konkrétních příležitostí pro tuto cílovou skupinu. Tento projekt je cíleně zaměřen také na mladé lidi, kteří například jsou sociálně znevýhodnění nebo mají problémy v kognitivní oblasti. Téma „být odlišný“ je také pravidelně zohledňováno v přeshraničních projektech. Je důležité zprostředkovat přirozený svět orientován tak, že všichni lidé si zaslouží, bez ohledu na jejich náboženské a národnostní původ, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci nebo zdravotní postižení, rovné příležitosti a v žádném případě nesmí být znevýhodněni. Tento přístup je praktikován v projektu a je také jako průřezové téma zprostředkovává přenos znalostí z oblasti oborově odborné a sociokulturní (například v pracovních skupinách, interkulturních školeních a také ve zprostředkování – viz také klíčové kompetence). Princip rovných příležitostí je důležitým, integračním a konzistentním řídícím principem projektu. V tomto

projektu by genderový přístup a různorodý přístup (aspekty rozmanitosti) měly být

použity jak z hlediska obsahu, tak při realizaci, jakož i při pedagogické podpoře a podpoře účastníků.