Popis projektu

Průřezovým tématem celého projektu je přeshraničně tvořit, ověřovat a provádět opatření s vyšší udržitelností a s ohledem na ochranu životního prostředí ve škole, v práci a ve společnosti (soukromé prostředí). Toto hlavní téma doprovázejí odborně relevantní témata, jako je jazyk související s profesí, kulturní a společenské rozdíly a podobnosti sousedních zemí a individuální klíčové kvalifikace - kompetence, které jsou zvláště důležité pro mladé lidi při přechodu ze školy do práce. Mezi tyto klíčové kompetence patří například chování během pracovního pohovoru pro praxi nebo učební místo a také odpovědné používání tak zvaných sociálních médií (internet, Facebook, Instagram, whatsApp, ...).

 

V Sušici se budou konat tyto aktivity:

5x Pracovní skupina – životní prostředí bezprostředně kolem nás,

5x Pracovní skupina – odpady nás nesmí ovládnout,

5x Pracovní skupina – po stopách minulosti,

5x Kurz německé konverzace,

5x Kurz jak se chovat na internetu,

5x Workshop s odborníkem,

5x Exkurze pro žáky,

Vytvoří set informačních listů,

Prezentace o spolupráci obou škol,

5x hodnotící workshop.

 

V Chamu se budou konat tyto aktivity:

Akční výukou budou vytvořeny pracovní materiály z oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí ve škole, povolání a společnosti a budou provedeny a

dokumentovány experimenty (mimo jiné s mikoplasty, solárními energiemi a fotovoltaikou, biomasou/kompostováním...).

Rovněž se uskuteční exkurze s praktickými příklady.

 

Žáci obou škol se budou společně účastnit těchto aktivit:

Studijní pobyty (dvoudenní) se uskuteční 2x v ČR a 2x v Bavorsku vždy pro 40 účastníků ze školy v Sušici a 40 z Chamu. Celkem se tedy může zúčastnit 160 účastníků. Pro účastníky budou vytvořeny dvojjazyčné pracovní listy. V Sušici bude hlavní náplní pobytu sport a ekologie. V Chamu odborné exkurze.

Dvoudenní pracovní setkání žáků

Uskuteční se každé pololetí se jak v Sušici, tak v Chamu. Jedná se o

dvoudenní workshop společný pro 7 žáků ze Sušice a 7 žáků z Chamu za doprovodu a odborné spolupráce učitele z každé školy a tlumočníka ze Sušice.

Pro pracovní setkání budou vytvořeny pracovní listy, zvoleno odborné téma dle oboru vzdělávání žáků s ekologickým aspektem činnosti. Žáci mohou řešit odborný

problém, společně vytvářet výrobek, apod. Součástí pracovního setkání může být exkurze, návštěva expozice apodobně.

Dvoudenní pracovní setkání žáků

Dvoudenní pracovní setkání 5 učitelů z Chamu a 5 učitelů ze Sušice se uskuteční 2x za projekt v Sušici a 2x v Chamu. Všechna setkání budou tlumočena. Pro pracovní

setkání v Sušici budou vypracovány pracovní listy a realizován kurz češtiny. Řešena budou aktuální témata vzdělávání, spolupráce, budou poznávány systémy

vzdělávání, moderní postupy, ale témata kulturně-historická, ekologická a společenská, důležitá pro výchovně vzdělávací proces.

 

Praxe v Bavorsku

VHS Cham zabezpečí praxi pro 40 žáků různých oborů ze Sušice (např. Sociální činnost, řemeslné obor, cestovního ruchu). Pedagogičtí pracovníci VHS rovněž zabezpečí ubytování a stravování žáků a budou v kontaktu s podniky praxí a žáky, provedou na pracovištích kontroly a budou kdykoliv k dispozici při řešení případných problémů v krizových případech v kontaktu na mobilu (například při nemoci,…). Pedagogičtí pracovníci rovněž zabezpečí, že praktikanti od podniku praxe obdrží hodnocení své praxe (to je pak přínosem při žádosti o místo). Aby praxe probíhaly pokud možno úspěšně, budou žáci SOŠ a SOU Sušice odpovídajícím způsobem odborně připraveni.

Na praxe v Bavorsku, je třeba žáky připravit i z hlediska odborného a organizačního. Teoretická příprava se bude realizovat každé pololetí v Sušici v rozsahu 8 hodin. Pro kurz bude vytvořeno 10 pracovních listů, tisk a případné aktualizace ve vlastní režii. Následovat bude dvouhodinové školení BOZP a chování na praxi. Žáci oborů kuchař-číšník, cestovní ruch a sociální činnost budou navíc proškoleni hygienikem z Chamu a absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Organizátor praxí bude komunikovat se žáky a jejich zákonnými zástupci před, v průběhu a po ukončení praxí. Nová koncepce praxí vycházející z minulých zkušeností a reflektující hodnocení a připomínky podniků: Žáci všech oborů budou mít jednotné schéma. Každé pololetí vyjede na praxi do Bavorska celkem 8 žáků libovolných oborů v trvání 3x jeden týden (celkem 15 pracovních dnů - vždy na stejné pracoviště) - buď souvisle nebo s přerušením 1 i více týdnů – dle podmínek školy či pracoviště. Praxe tak bude umožněna 40 žákům, celkem bude úspěšně podpořeno minimálně 75 % účastníků. Úspěšně podpořený žák, bude žák, který absolvuje minimálně 2/3 praxe. Žáci budou na praxi vybaveni základním pracovním oblečením, budou pojištěni a školním autem odvezeni do Chamu a tam předáni učitelům VHS. Poté zase budou přivezeni zpět do Sušice. Žáci si v průběhu praxe budou vést deník praxe a spolu s fotodokumentací jej odevzdají při návratu z praxe. Součástí deníku bude zpráva o zpracování úkolu, který žák bude na pracovišti plnit z oblasti ekologie či ochrany životního prostředí.